Tổ chức phát sampling – phát tờ rơi – phát mẫu thử
Tổ chức phát sampling – phát tờ rơi – phát mẫu thử Công ty dịch vụ tổ chức Activation Tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm : tổ chức phát sampling, phát mẫu thử, phát tờ rơi, đổi quà, chấm điểm, tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm, hoạt động activation tại siêu…

Tổ chức quảng cáo sản phẩm Activation
Tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm : tổ chức phát sampling, phát mẫu thử, phát tờ rơi, đổi quà, chấm điểm, tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm, hoạt động activation tại siêu thị, chợ, trung tâm thương mại Tổ chức quảng cáo sản phẩm Activation Cung cấp booth, âm thanh và…